Project Description

Opis

Opština Sokolac je 21.decembra 2015.godine sa Međunarodnom finansijskom korporacijom potpisala „Ugovor o savjetovanju“. Međunarodna finansijska korporacija, članica Grupacije Svjetske banke, je međunarodna organizacija čija svrha, u skladu sa Sporazumom o osnivanju među njenim državama članicama, uključuje aktivnosti koje potiču i pomažu stvaranje uslova pogodnih za priliv privatnog kapitala, domaćeg i stranog, u proizvodne investicije u državama članicama.

Međunarodna finansijska korporacija obezbjeđuje savjetodavne usluge da bi pomogao jačanju i razvoju privatnog sektora sa posebnim fokusom u oblasti trgovine, investicija, poslovnog okruženja i konkurentnosti.

Ciljevi projekta „E-registra“ su:

  • Povećanje konkurentnosti Opštine putem snižavanja troškova i rizika poslovanja, pojednostavljenjem izdavanja dozvola, saglasnosti, odobrenja i poboljšanja opštinskih propisa
  • Povećanje transparentnosti implementacije administrativnih procedura na opštinskom nivou i kreiranje elektronskog internet registra svih opštinskih administrativnih procedura, kao i javno dostupnu listu svih opštinskih podsticaja na godišnjem nivou
  • Podrška kod privlačenja investicija i reinvesticija u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za buduće investitore

Finansijeri projekta su Vlada Velike Britanije, Svjetska banka i Opština Sokolac.

Vrijednost projekta je 140.000,00 KM, od čega Opština Sokolac učestvuje sa 8.000,00 KM.

Implementator projekta je Opština Sokolac.

Finansijeri
Vlada Velike Britanije
Svjetska banka
Opština Sokolac

Implementator
Opština Sokolac

Ukupna vrijednost projekta
140.000,00 KM

Web adresa
www.0808sokolreg2016.com