Broj: 02-510-91/5
Datum: 11.05.2020.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 121/12 i 46/117), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 97/16, 36/19), člana 30. i člana 67. Statuta Opštine Sokolac („Službene novine grada Istočno Sarajevo“ broj: 17/17 i 33/17), Zaključka o prestanku primjene zaključka o organizaciji i radu karantina pri graničnim prelazima i karantina lokalne samouprave od 11.05.2020. godine i Zaključka o izmjeni Zaključka o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona od 11.05.2020. godine, Republičkog štaba za vanredne situacije, komadant Opštinskog štaba za vanredne situacije, donosi:

NAREDBU
O PRESTANKU PRIMJENE ODLUKE O ODREĐIVANjU KARANTINA NA PODRUČJU OPŠTINE SOKOLAC

1. U cilju relaksiranja preventivnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva od širenja bolesti izazvane virusom Korona na području opštine Sokolac, UKIDA SE KARANTIN – objekat Sportska Dvorana u Sokocu, ul. Omladinska bb.

2. Lica koja se nalaze u karantinu uputiće se u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja, bez donošenja novog rješenja.

3. Zabranjuje se svim građanima okupljanje u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.

4. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Istočno Sarajevo i Komunalna policija Opštine Sokolac, a u slučaju nepoštovanje iste preduzeće odgovarajuće mjere iz okvira svojih nadležnosti.

5. Ova naredba stupa na snagu dana 11.05.2020. godine, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo“ i na zvaničnoj web stranici Opštine Sokolac.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
mr Milovan Bjelica